Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

 

I.YIL

 

MİM 101 MİMARİ PROJE I (4+6, 11)

Öğrencinin kentsel mekana bakışının yeniden oluşturulması. Kenti ve mekanı mesleki açıdan ele almak, mekansal sorunları farketmeye başlamak. Kentsel ve kişisel mekanın yapısına müdahalenin mesleki olarak irdelenmesi.  Kentsel mekanın değişim, dönüşüm, oluşum ve sürdürülebilirliğinin sorgulanması.

 

MİM 102 TEMEL TASARIM EĞİTİMİ (2+2, 5)

Biçim verme etkinliğinin ve düzen kavramının işlenmesi ve yerleştirilmesi. Geometri ve soyutlamanın tasarıma etkilerinin tanıştırılması. Tasarım olgusunun sorgulanması. Tasarım konusunun ve nesnesinin tantılması ve tartışılması. Tasarımın nedenselliğinin tartışılması. Tasarım sorununun soyut ve yalın olandan başlayarak somut ve karmaşık olan mimari biçimlenmeye varan süreçte gösterdiği değişim ve dönüşümlerin ele alınması

 

MİM 103 MİMARİ İFADE (2+2, 4)

Tasarım düşüncesini anlatıma dökecek araçların ele alınması. Alışılmış yöntemlerin sunulması ve  alternatif yaklaşımların araştırılması, iki ve üç boyutlu izdüşüm yöntemleri, ölçek, normlar, serbest el, eskiz, artistik ifade teknikleri.

 

MİM 104 MİMARLIK BİLGİSİ I (3+0, 4)

Mimarlığın bilgi alanını oluşturan süreçlerin ilişkilendirilmesi ile mimarlık kavramına giriş. Mimarlık düşüncesinin evrimini belirleyen süreçlerin (teknik, estetik, ekonomik, toplumsal vb.) ele alınması. Mimari nesnenin oluşumunu yönlendiren olguların (fiziksel çevre verileri, kültürel değerler, insan ve toplum yapısını yönlendiren etmenler vb.)  tanıtılması, mimarlığın diğer bilgi alanları  -sanatlar, felsefe, tarih, sosyoloji - ile ilişkisi, uygarlık tarihi, çağdaş ve aktüel mimarlık, bağlam -topografya, çevre, kent, yer-,  kulanım, işlev, insan ölçüleri, ölçek, yapı elemanları, yapım teknikleri, temel strüktürler

 

YD 111 YABANCI DİL I (4+0, 3)

Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Elementary” (A2/İkinci Seviye) seviyesinin ilk kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.

Temel soru kalıpları, geniş zaman, şimdiki zaman, sayılabilen ve sayılamayan isimler gibi dilbilgisi kuralları ile farklı kültürlerden insanlarla tanışmak, bir daveti kabul etmek veya onu reddetmek, aile bireyleri hakkında konuşmak, restoran dilini öğrenmek ve son olarak da teknoloji hakkında konuşabilmek Yabancı Dil I dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.

 

MİM 201 MİMARİ PROJE II (4+6, 11)

Mimari bir problemin oluşturulması ve tasarım sürecinin çeşitli araçlarla deneyimlenmesi. Oluşturulacak tasarım probleminin çözümlenmesi ve çözümlerin tartışılması. tasarım konusunun/probleminin oluşturulması, tasarıma ilişkin çözümlerin üretilmesi

 

MİM 206 YAPIM SİSTEMLERİ I (2+2, 6)

Mimari çözümlemede konstrüksiyon sistemlerinin ele alınışına ilişkin temel bilgiler. Değişik yapım sistemleri ile ilgili elemanter bilgiler (yapı zemini, temeller, drenajlar, izolâsyon, iksa, döşemeler, duvarlar, pencereler, kapılar )

 

MİM 217 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ I (3+0, 3)

Sanatın kökeni, anlamı ve gerekliliği çevresindeki varlıkbilimsel yapısı üzerindeki tartışmalardan başlayarak, sanatsal biçimin gelişiminin zaman ve mekana bağlı etkileşimleri içinde elealınması, gelenekler, akımlar ve bireysel üsluplar çevresinde anlatım biçimlerinin örnekler eşliğinde aktarılması. Toplumların çağlara ekollere göre sanat ve kültürel yapılarının tanıtılması, buna koşut olarak mimari yapıların yorumunun yapılmasına ilişkin bilgiler verilmesi. Tarih içinde sanat ve mimarlığın coğrafi konum, toplum yapısı, ekonomik durum, kültür çevresi gibi etkenlere bağlantılı olarak ele alınması. Paleolitik ve Neolitik dönem sanatı ve mimarlığı, Mısır, Hitit, Yunan, Helenistik, Roma ve Bizans uygarlıkları sanatı ve mimarlığı.

 

MAT 201 MATEMATİK (3+0, 4)

Sayılar, karmasık sayılar, mutlak deger, mutlak deger fonksiyonunu kapsayan esitsizlikler, fonksiyonlar, bileske fonksiyon, trigonometrik fonksiyonlar, fonksiyonlarda süreklilik, fonksiyonların limiti, türev, maksimum ve minimum bulma ve uygulamaları, kapalı ve ters fonksiyon türevleri, L’Hospital Kuralı ve uygulamaları.

 

YD 112 YABANCI DİL II (4+0, 3)

Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Elementary” (A2/İkinci Seviye) seviyesinin ikinci kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.

Geçmiş zaman, planlı gelecek zaman, bazı kipler (“should”, “could”, “can” ve “have to”) ve kıyaslama cümleleri (“comparative”, “superlative”) gibi dilbilgisi kurallar ile alışkanlıklar ve günlük aktiviteler hakkında konuşabilmek, tatil planları yapabilmek, alışveriş dilini öğrenmek ve seyahat hizmetlerini kullanabilmek için gerekli kelime bilgisine sahip olmak Yabancı Dil II dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.

 

 

II.YIL

 

MIM 301 MIMARI PROJE III (2+8, 9)

Çok karmaşık olmayan bir tasarım probleminde mekan, işlev, biçim ilişkileri, yere ve bağlama ilişkin duyarlılıklar ile teknik becerilerin kazandırılması

 

MİM 306 YAPIM SİSTEMLERİ II (2+2, 4)

Mimari çözümlemede konstrüksiyon sorunlarının ele alınışına ilişkin bilgi verilmesi ve uygulamalar yapılması. Değişik yapım sistemleri ile ilgili elemanter bilgiler (merdivenler, rampalar, asansörler, çatılar).

 

MİM 317 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ II (3+0, 3)

Toplumların kültürel yapıları ile sanat ve mimarileri arasındaki bağın kurulmasına ilişkin bilgilerin verilmesi. Çağlara ve ekollere göre sanat ve kültürel yapılarının tanıtılması ve buna koşut olarak mimari yapıların yorumunun yapılması. Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, XVIII ve XIX yüzyıl Avrupa ve Amerika mimarlığına ilişkin bilgiler verilmesi.

 

MİM 308 TAŞIYICI SİSTEM BİLGİSİ (3+0, 3)

Genel tanımlamalar. Mimari çözümlemede strüktürel sorunların ele alınışına ilişkin temel bilgiler. Taşıyıcı sistem kavramı. Taşıyıcı sistemi etkileyen yükler. Statik ve mukavemet prensipleri. Denge denklemleri. Normal-Kesme-Moment Diyagramları. Mimari çözümlemede strüktürel sorunların ele alınışına ilişkin gerekli mühendislik bilgilerinin verilmesi. Kirişler, kolonlar, çerçeveler, kemerler, düzlemsel ve uzaysal kafes kirişlere ilişkin problemler. Çubuk hesapları. Yapı elemanlarında oluşan gerilmelere karşı uygun biçim tipolojisi. Açıklık belirlemede rasyonel çözümlemeler.

 

TD 201 TÜRK DİLİ I (2+0, 2)

Dilin tarifi. Sosyal bir kurum olarak dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi. Dil ve kültür münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece ve çeşitleri. Ekler ve çeşitleri. İsim ve fiil çekimleri. İmla ve noktalama kuralları.

 

YD 211 YABANCI DİL III (3+0,3)

Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Pre-Intermediate” (B1/Üçüncü Seviye) seviyesinin birinci kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.

Yakın geçmiş zaman, basit gelecek zaman, miktar belirten ifadeler (some, any), bazı belgisiz zamirler (someone, anyone, no one) gibi dilbilgisi kuralları ile film zevkleri hakkında konuşabilmek, otel ve araba kiralama hizmetlerini kullanabilmek ve mağazalardan alışveriş yapabilmek için gerekli kelime bilgisine sahip olmak Yabancı Dil III dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.

 

MİM 401 MİMARİ PROJE IV (2+8, 9)

Bir tasarım probleminde mekân, işlev, biçim ilişkileri, toplumsal karmaşıklığı içeren kent dokusu içinde yer ve bağlam sorunlarına ilişkin duyarlılıklar ile strüktürel ve konstrüktif teknik becerilerin kazandırıldığı tasarımların elde edilmesi ve bunların 1/100, 1/50, 1/20 ölçekli çizim ve modellerle sunumu.

 

MİM 409 BELGELEME VE KORUMA (2+2, 6)

Tarihi değeri olan mimari yapıların korunması, bakımı ve onarımına ilişkin ilke ve yöntemlerin tanıtılması. Mimari çevre, mimari miras, koruma kavramı, koruma ilkeleri, koruma ile ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi verilmesi. Ölçme teknikleri ve rölöve çalışması.

 

MİM 410 YAPI FİZİĞİ (3+0, 4)

İklimsel çevreyle ilgili fiziksel büyüklükler. Yapı elemanlarında ısı akımı ve ısıya bağlı hareketler. Isı yalıtımı. Hacimlerde iklimsel çevreyi oluşturan faktörlerin değerlendirilmesi. İklimsel çevre ile ilgili önlemler ve konuya ilişkin standartlar. Yakıt ekonomisi yönünden tasarım sırasında göz önünde bulundurulacak kurallar. Tasarım sırasında yangına karsı göz önünde bulundurulması gereken konular. Güneş kontrolü yöntem ve arazları. Yapıda su ve neme karşı alınması gereken önlemler. İzolâsyonlar ve çeşitleri. Akustik çevreyle ilgili fiziksel büyüklükler. Gürültüden korunma ve ses izolâsyonu. Akustik açıdan biçimlendirme . Ses yutucular ve konu ile ilgili standartlar.

 

TD 202 TÜRK DİLİ II (2+0, 2)

Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri. Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi.

 

YD 212 YABANCI DİL IV (3+0,3)

Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Pre-Intermediate” (B1/Üçüncü Seviye) seviyesinin ikinci kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.

Mastarlar, edilgen yapılar, şart cümlecikleri gibi dilbilgisi kuralları ile geçmiş alışkanlıklar hakkında konuşabilmek, sanat türleri ve eserleri ile ilgili fikir beyan edebilmek, internet ve sosyal medya alışkanlıkları hakkında konuşabilmek için gerekli kelime bilgisine sahip olmak Yabancı Dil IV dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.

 

 

III.YIL

 

MİM 501 MİMARİ PROJE V (2+8, 9)

Bir tasarım probleminde mekan, işlev, biçim ilişkileri, toplumsal karmaşıklığı kapsayan, işlevsel ve mekânsal çeşitlilikleri barındıran kent dokusu, yer ve bağlam sorunlarına duyarlılıklar ile arkitektonik dönüşümlere yol açacak strüktürel ve konstrüktif teknik becerilerin kazandırıldığı tasarımların elde edilmesi. 1/200 ölçekli çizim ve modelle sunumu

 

MİM 512 TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI (2+2, 5)

Önceki yarıyıllarda görülmüş olan strüktür derslerindeki konuların pekiştirilmesine yönelik uygulamalar yapılması. Yapı tasarımında uygun taşıyıcı sistem seçimi. Geçmişten günümüze strüktür sistemleri. Yığma sistemler. Karkas sistemleri. Katlanmış plaklar ve kabuk sistemler. Asma-germe sistemler. Şişirme sistemler. Uzay kafes sistemleri.

 

ISG 01 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I (2+0, 3)

Mimarlık uygulamalarında karşılaşılabilecek iş sağlığı ve güvenliği kültürüne hakim olabilmek. İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki politikasını öğrenmek. İş sağlığı ve güvenliği biliminde yeni yaklaşımlara ve mevzuata hakim olabilmek. Tüm iş kollarında iş sağlığı ve güvenliği konularında alınması gereken önleyici yaklaşımlar ve tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılmasını önleyici yöntemler eşliğinde öğrenmek.

 

YD 311 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA (2+0, 3)

Öğrencilerin hedef dili günlük hayatta rahatlıkla kullanabilmelerini, karşılaşacakları problemlere çözüm üretebilmelerini ve zorlanmadan orta-ileri düzeyde okuma yapabilmelerini hedefler.

Öğrencilerin dönem sonunda hava alanlarında, otellerde, restoranlarda, mağazalarda, hastanelerde ve telefon görüşmelerinde sorunsuz iletişim kurmaları, girdikleri sosyal ortamlarda arkadaş edinebilmeleri ve bu arkadaşlıkları sürdürebilmeleri için gerekli dilbilgisi kuralları ile konuşma kalıplarını öğrenmeleri ve kelime dağarcığını oluşturmaları beklenir.

 

MİM 601 MİMARİ PROJE VI (2+8, 9)

Bir tasarım probleminde mekan, işlev, biçim ilişkileri, toplumsal karmaşıklığı kapsayan, işlevsel ve mekansal çeşitlilikleri barındıran, eski ve yeni yerleşimler, kent ve mimarlık ilişkilerini sorgulayan yer ve bağlam sorunlarına duyarlılıklar ile arkitektonik dönüşümlere yol açacak strüktürel ve konstrüktif teknik becerilerin kazandırılması 1/200 ve 1/500 ölçekli çizim ve modelle sunulması.

 

MİM 609 TARİHİ YAPILARIN KORUNMASI (2+1, 3)

Tescil işlemleri. Koruma değeri olan mimari yapı ve çevre dokusunun restorasyonu, restitüsyonu ve konservasyonuna ilişkin teorik bilgiler verilmesi ve bunlara ilişkin uygulama çalışmalarının, örnekler ve gezilerle tanıtılması.

 

MİM 611 KENTSEL TASARIM PROJESİ (1+3, 5)

Şehirciliğe ilişkin kuramsal bilgilerin belirlenen bir şehir ya da şehir parçası üzerinde uygulamaya aktarılması ve 1/5000, 1/100000 ölçeklerinde bir proje üretilmesi

 

ISG 02 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (2+0,3)

İş kazası ve meslek hastalıklarında kayıtlar ve önleyici yaklaşımlar. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesini öğrenmek. Tüm iş kollarında iş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgelerin öğrenilmesi.

 

YD 312 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE (2+0, 3)

Öğrencilerin hedef dili iş hayatında rahatlıkla kullanabilmelerini, karşılaşacakları problemlere çözüm üretebilmelerini, takım çalışmalarını yürütebilmelerini ve zorlanmadan orta-ileri düzeyde okuma yapabilmelerini hedefler.

Dönem sonunda öğrencilerin birlikte çalıştıkları kişilerle tanışmaları, resmi ilişkiler kurabilmeleri, barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, müşteriler ile yüz yüze ve telefonda iletişim kurabilmeleri, toplantılarda görüş bildirebilmeleri, gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmeleri için gerekli dilbilgisi kuralları ile konuşma kalıplarını öğrenmeleri ve kelime dağarcığını oluşturmaları beklenir.

 

IV.YIL

 

MİM 701 MİMARİ PROJE VII (2+6, 10)

Bir tasarım probleminde mekan, işlev, biçim ilişkilerinde ileri derecede toplumsal karmaşıklığı kapsayan, işlevsel ve mekansal çeşitlilikleri barındıran, eski ve yeni yerleşimler, kent ve mimarlık ilişkilerini sorgulayan yer ve bağlam sorunlarına duyarlılıklar ile  arkitektonik dönüşümlere yol açacak gelişmiş strüktürel ve konstrüktif teknik becerilerin kazandırılması 1/1000, 1/500 ve 1/200 ölçekli çizim ve modelle sunulması.

 

YD 411 MESLEKİ YABANCI DİL I (2+0, 3)

Ders, öğrencilerin 6 yarıyıl boyunca öğrendikleri dilbilgisi kurallarını, oluşturdukları kelime dağarcığını, ileri düzey okuma tekniklerini mesleki terminoloji ile birleştirerek meslek hayatlarında kullanmalarını hedefler.

Dönem sonunda öğrencilerin “Mimarlık” alanında kullanılan teknik terim ve kalıpları öğrenmeleri, bu alanda hedef dildeki teknik yayınları takip edebilmeleri, makaleleri okuyabilmeleri, bildiri ve sunum hazırlayabilmeleri beklenir.

 

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0, 2)

Türk inkılabını hazırlayan sebepler: Osmanlı Devleti'nin gerileyişi, Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri, Osmanlı dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük hareketleri), Birinci Cihan Harbi ve sonuçları. Bütün safhaları ile birlikte Mili Mücadele. Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı.

 

MİM 801 BİTİRME PROJESİ (2+6, 10)

Bir tasarım probleminde mimarlık eğitimi süresince edinilen tüm kuramsal ve uygulamalı bilgilerin yansıtıldığı, mekan, işlev ve biçim ilişkilerinde kavramsal yetkinliklerin, çeşitlilikleri barındıran eski ve yeni yerleşimler, kent ve mimarlık ilişkilerindeki karmaşıklıklar vb. konularda kazanılan duyarlılıkların gelişmiş strüktür ve konstrüksiyon bilgisiyle buluşturulduğu arkitektonik dönüşümleri de içeren teknik becerilerin yansıtıldığı, mimari dışavurum ve mimari niteliklerin ön plana çıkarıldığı bir tasarımın elde edilmesi.

 

YD 412 MESLEKİ YABANCI DİL II (2+0, 3)

Mesleki Yabancı Dil I dersinin devamı niteliğindedir. Ders, öğrencilerin 7 yarıyıl boyunca öğrendikleri dilbilgisi kurallarını, oluşturdukları kelime dağarcığını, ileri düzey okuma tekniklerini mesleki terminoloji ile birleştirerek meslek hayatlarında kullanmalarını hedefler.
Dönem sonunda öğrencilerin “Mimarlık” alanında kullanılan teknik terim ve kalıpları öğrenmeleri, bu alanda hedef dildeki teknik yayınları takip edebilmeleri, makaleleri okuyabilmeleri, bildiri ve sunum hazırlayabilmeleri beklenir.

 

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2+0, 2)

Atatürkçü düşüncenin özellikleri. Yeni Türkiye devletinin siyasi, sosyal ve hukuki yapılaşması. Siyasi nitelikli inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin kaldırılması. Sosyal nitelikli inkılaplar: Devletin laik platforma oturtulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri ve temel ilkeleri. Atatürk döneminde ekonomik yapılaşma ve dış politika.

 

 Yukarı